ผักปลูกดิน VS ผักปลูกน้ำ

ปลูกน้ำกับปลูกดิน

ปลูกน้ำกับปลูกดิน

การปลูกลงดิน

ข้อดี

 • ขั้นตอนการปลูกเรียบง่าย
 • ปลอดภัยจากสารเคมี (ปลูกแบบอินทรีย์)
 • ประหยัดตันทุนการปลูก ทั้งค่าปุ๋ยและยา

ข้อด้อย

 • ต้องมีการปรับปรุงดิน และสภาพดินก่อนปลูก
 • ต้องหมั่นดูแลและกำจัดวัชพืช

การปลูกน้ำ (ไฮโดรโปนิกส์/อควาโปนิกส์)

ข้อดี

 • สามารถปลูกในบริเวณพื้นที่เสื่อมโทรม หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้
 • ใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อย และสามารถทำการผลิตได้สม่ำเสมอ
 • ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน น้ำปุ๋ย และการกำจัดวัชพืช
 • สามารถปลูกพืชอย่างต่อเนื่องตลอดปีในพื้นที่เดียวกัน
 • ลดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชในระดับพื้นดิน ทำให้สามารถปลูกพืชชนิดเดียวกันได้ทั้งปี
 • สามารถใช้น้ำและธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่นปริมาณการใช้น้ำลดลงประมาณ 10 เท่าตัวของการปลูกแบบธรรมดา
 • สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างถูกต้อง แน่นอน และรวดเร็ว
 • สามารถเก็บผักได้นาน รากไม่ซ้ำหลังถอนจากชุดปลูก

ข้อด้อย

 • ต้นทุนการผลิตครั้งแรกค่อนข้างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมากมีราคาแพง
 • ต้องการ การดูแลและควบคุมค่า pH น้ำ และค่า EC สารละลายอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลจากหนังสือผักสลัดเชิงการค้า

error: Content is protected !!