ข้อสงสัยเกี่ยวกับ ผักไฮโดรโปนิกส์

เป็นผักปลอดสารหรือไม่?

หากหมายถึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คำตอบคือใช้ ซึ่งหากไม่ใช้หรือใช้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ไม่มีสารตกค้างในผลผลิต แต่หากหมายถึงปุ๋ยเคมี คำตอบคือไม่ใช้ เนื่องจากระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จะใช้ปุ๋ยเคมีในรูปแบบของสารละลายธาตุอาหารให้กับพืช

ผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารหรือไม่?

ผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารหรือไม่?

ปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษหรือไม่?

คำตอบคือ ไมใช่ เพราะ ปุ๋ยเคมีเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการ อยู่ในรูปแบบของแร่ธาตุที่ละลายน้ำได้ พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งพืชไม่ได้สนใจว่าปุ๋ยที่ใส่จะเป็นเคมีหรืออินทรีย์ แค่สามารถดูดนำไปใช้ได้ก็พอ

ปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษหรือไม่?

ปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษหรือไม่?

เป็นผักอินทรีย์หรือไม่?

ไม่ใช่เป็นผักอินทรีย์ เพราะหากเป็นผักอินทรีย์จะต้องมีกระบวนการผลิตที่เป็นการใช้สารอินทรีย์เกือบทั้งหมด แต่การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แม้จะมีบางระบบที่ใช้วัสดุปลูกอินทรีย์ หรือมีการทดลองใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ แต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่า เป็นผักอินทรีย์ เพราะ concept ต่างกัน ของผักไฮโดรโปรนอกส์ จะมุ่งเน้นไปสู่ความเป็น Hygienic plant, precision agriculture และ smart technology ในขณะที่ ผักอินทรีย์จะมุ่งเน้นที่ความเป็น natural product, sustainable agriculture และ feaible technology มากกว่า

ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักอินทรีย์หรือไม่?

ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักอินทรีย์หรือไม่?

ผักอนามัยคืออะไร?

ผักอนามัยคือ Hygienic vegetable โดยความหมายที่ควรจะเป็นและอยากให้เป็นคือ ต้องปราศจากการปนเปื้อนจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนทางเคมีอาจได้แก่สารกำจัดศัตรูพืช รวมถึงสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษ เช่น โลหะหนัก การปนเปื้อนทางชัวภาพได้แก่ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษ เช่น E. coil, Salmonellasp, ตลอดจนสารพิษจากจุลินทรีย์ เป็นต้น

ผักอนามัยคืออะไร?

ผักอนามัยคืออะไร?

คนไทยยังบริโภคผักที่ปลอดภัยอยู่ใช่ไหม?

แน่นอนครับ เราต้องมีความเชื่อมั่นว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคงพัฒนากระบวนการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น และรักษากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีทางเลือกค่อนข้างมาก โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจ ผู้ที่ชอบความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ก็เลือกผักไฮโดรโปนิกส์ ผู้ที่ไม่ชอบปุ๋ยเคมี ก็เลือกผักอินทรีย์ แต่ถ้ายังไม่มั่นใจอีกก็เลือกปลูกผักสำหรับบริโภคเอง จะเลือกปลูกแบบอินทรีย์ หรือแบบใม่ใช้ดินก็ได้ ตามความมั่นใจ หรือผสมผสานทั้ง สองรูปแบบก็ได้

คนไทยยังบริโภคผักที่ปลอดภัยอยู่ใช่ไหม?

คนไทยยังบริโภคผักที่ปลอดภัยอยู่ใช่ไหม?

ข้อมูลจาก

งานเกตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

error: Content is protected !!