ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์

ปัจจัยที่เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในรับบไฮโดรโปนิกส์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้ต่างมีอิจธิพลร่วมกันคือ ปัจจัยภายในจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตการเจริญเติบโต ส่วนปัจจัยภายนอกจะเป็นตัวกำหนดระดับของการเจริญเติบโต อันเป็นผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์

  1. ปัจจัยภายใน  ได้แก่ 1)พันธุกรรมของพืชจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยีนที่จะเป้นตัวควบคุมลักษณะและการถ่ายทอด และ 2) สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีทั้งที่พืชสร้างขึ้นเอง และที่มนุษย์สร้างขึ้น
  2. ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อม นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่
  • แสง เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของพืช เนื่องจากแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการสร้างอาหาร
  • อุณหภูมิ มีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา เคมี และชีววิทยาของพืช เช่น การงอกของเมล็ด การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ เป็นต้น
  • ความชื้น ในดินจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะการปลูกพืชบนดิน หากดินขาดน้ำ พืชจะแสดงอาหารเหี่ยว
  • อากาศ พืชได้รับคาร์บอนไดร์ออกไซด์จากอากาศ ซึ่งเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • องค์ประกอบของอากาศในน้ำ คือก๊าซออกซิเจน รากพืชที่ได้รับ ออกซิเจน อย่างเพียงพอจะมีสีขาว ยาว และมีรากฝอยมาก
  • ธาตุอาหารพืช เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
  • ความเป็นกรดด่างของน้ำ (pH) จะเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของธาตุอาหารที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสิงมีชีวิตไม่ว่าจะบนดินหรือในน้ำ ต่างมีอิจธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น

 

ข้อมูลจากหนังสือ ผักไฮโดรโปนิกส์ ฉบับชาวบ้าน

error: Content is protected !!