สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม อายซิเนีย ฟูทิดา (Elsenia foetida) หรือพันธุ์ไทเกอร์

สายพันธ์ุไส้เดือนดิน อายซิเนีย ฟูทิดา (Elsenia foetida) หรือพันธุ์ไทเกอร์

ชื่อสามัญ The Tiger worm

ลักษณะ เป็นไส้เดือนดินสีแดงที่มีตัวกลมขนาดเล็ก ลำตัวมีสีแดงสด เห็นปล้องแต่ละปล้องแบ่งอย่างชัดเจน ร่องระหว่างปล้องและบริเวณปลายมีสีเหลือง สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและมีกลิ่นตัวที่รุนแรง

  • สืบพันธ์ุโดยอาศัยเพศ
  • สร้างถุงไข่โดยเฉลี่ยประมาณ 150-198 ถุง/ตัว/ปี
  • สร้างไข่ได้ประมาณ 900 ฟอง/ตัว/ปี
  • ใช้เวลาในการฟักไข่เป็นตัวประมาณ 32-40 วัน (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) โดยเฉลี่ยฟัก 3 ตัว/ถุงไข่
  • ใช้เวลาในการเติบโตเต็มวัย 3-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
  • มีอายุยืนยาว 4-5 ปี แต่มักอยู่ได้ 1-2 ปี เมื่อเลี้ยงภายในบ่อ
ไส้เดือนดินพันธ์ุไทเกอร์

ไส้เดือนดินพันธ์ุไทเกอร์

การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ไทเกอร์

ชอบอาศัยอยู่บริเวณผิวดินกินเศษซากอินทรีย์วัตถุที่เน่าสลายและมีอนุภาคขนาดเล็กเป็นไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีมากและเลี้ยงง่าย เหมาะสมในการนำมาเลี้ยงในขยะอินทรีย์ได้หลายชนิดที่ปะปนกัน และพบว่าเมื่อนำมาเลี้ยงร่วมกับไส้เดือนดินสายพันธุ์อื่นภายในฟาร์มพบว่าจะมีความทนทานมากกว่าไส้เดือนดินสายพันธ์ุอื่นๆ

การใช้ประโยชน์ไส้เดือนดินพันธ์ุไทเกอร์

โดยทั่วไปประเทศแถบยุโรป และอเมริกา ส่วนมากมักจะใช้ไส้เดือนดินสายพันธ์ุ Eisenia foetida หรือสายพันธ์ุใกล้เคียงกันคือ สายพันธ์ุ Eisania Andrei ในการกำจัดขยะอินทรีย์ เนื่องจากไส้เดือนดินสายพันธ์ุนี้จะอาศัยอยู่ทั่วไปในบริเวณที่มีขยะอินทรีย์อยู่ โดยพวกมันจะสร้างกลุ่มและเจริญเติบโตในกองขยะอินทรีย์เหล่านั้น และมีความทนทานต่อช่วงอุณหภูมิที่กว้าง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในขยะอินทรีย์ที่มีความชื่นหลายระดับ

ข้อดีและข้อเสียของไส้เดือนพันธุ์ไทเกอร์

ข้อดี กินเก่ง ขยายพันธุ์เร็ว

ข้อเสีย มีระยะฟักไข่นาน ชอบอากาศค่อนข้างเย็น จึงจำกัดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นทางเหนือหรืออีสาน ถ้าเลี้ยงในกรุงเทพ มักจะกินไม่เก่ง

ข้อมูลจาก หนังสือเลี้ยงไส้เดือนเงินล้าน

error: Content is protected !!