สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม ยูดริลลัส ยูจีนิแอ (Eudrilus eugeniae) หรือ พันธุ์ AF

สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม ยูดริลลัส ยูจีนิแอ (Eudrilus eugeniae)

ชื่อสามัญ African Night Crawler

ลักษณะ มีขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่ สีน้ำตาลแดงปนเทา สามารถเคลื่นไหวได้เร็วและไต่บ่อได้เก่งมาก ขยายพันธุ์เร็ว

  • สืบพันธ์ุโดยอาศัยเพศจับคู่ผสมพันธ์ุใต้ดิน
  • สร้างถุงไข่โดยเฉลี่ยประมาณ 162-188 ถุง/ตัว/ปี
  • ใช้เวลาในการฟักเป็นตัวประมาณ 13-27 วัน โดยเฉลี่ยฟัก 2 ตัว/ถุงไข่
  • ใช้เวลาโตเต็มวัย 6-7 เดือน
  • มีอายุยืนยาว 4-5 ปี

 

ไส้เดือนดินพันธ์ุ AF

ไส้เดือนดินพันธ์ุ AF

การเลี้ยง อาศัยอยู่บริเวณผิวดิน กินเศษซากอินทรีย์วัตถุที่เน่าสลายเป็นอาหาร  เป็นไส้เดือนดินสายพันธ์ุในเขตร้อน ซึ่งจะชิบอุณหถูมิค่อนข้างร้อน โดยจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 16 อวศาเซลเซียส และจะตายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเลี้ยงไส้เดือนดินในสายพันธ์ุนี้ในประเทศไทยเขตหนาวจะถูกจำกัดการเลี้ยงภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาว สำหรับการเลี้ยงแบบภายนอกโรงเรือนจะเหมาะกับ เฉพาะพื้นที่ในเขตร้อนหรือกึ่งร้อนเท่านั้น

การใช้ประโยชน์ ในต่างประเทศมีการเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธ์ุนี้กันอย่างกว้างขวาง ไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้มีความเหมาะสมมากในการนำมาผลิตเป็นโปรตีน สำหรับการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีอัตราการแพร่พันธุ์สูงมาก สำหรับในด้านการนำมาใช้กำจัดขยะพบว่า  ไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้มรความสามารถในการย่อยสลายขยะปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดี กินเก่งโดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีน ขยายพันธ์ุเร็ว มีลูกดก ตัวโตเหมาะจะนำไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารโปรตีน เช่น เลี้ยงกบ หรือเป็นอาหารนก

ข้อเสีย บางครั้งไส้เดือนดินชนิดนี้มักจะถูกฝึกให้กินแต่โปรตีน หรือกินอาหารดีๆ จึงมักไม่กินขยะ ตัวมักเปื่อยง่าย เนื่องจากตัวของมันมีแต่โปรตีน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาก

error: Content is protected !!