สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม ลัมบริคัส รูเบลลัส (Lumbricusrebellus)

ไส้เดือนพันธ์ุ ลัมบริคัส รูเบลลัส (Lumbricusrebellus)

ชื่อสามัญ  Redworm

ลักษณะ เป็นไส้เดือนดินสีแดงมรลำตัวแบนและมีลำตัวขนาดกลางไม่ใหญ่มาก โดยจะมีลำตัวใหญ่กว่าไส้เดือนดินสายพันธ์ุไทเกอร์ และเล็กกว่าไส้เดือนดินสายพันธุ์ AF

ไส้เดือนแดง

ไส้เดือนแดง

การเลี้ยง ไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้พบได้ทั่วไปในดินที่มีความชุ่มชื่น หรือบริเวณที่มีมูลสัตว์หรือกากสิ่งปฏิกูล ไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้มีความอดทนต่อสภาพอุณหภูมิและความชื่นในช่วงกว้าง ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมาก กินเศษซากอินทรีย์วัตถุได้มากและเร็ว

การใช้ประโยชน์ เป็นไส้เดือนพันธุ์การค้าที่มีความเหมาะสม และนิยมนำมาใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก

ข้อมูลจากหนังสือ เลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!