การผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน มาเลี้ยงสัตว์

การผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน มาเลี้ยงสัตว์

ไส้เดือนดินเลี้ยงสัตว์

ไส้เดือนดินเลี้ยงสัตว์

ในการผลิตอาหารโปรตีนจากตัวไส้เดือนดินเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะนำไส้เดือนดินที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมาใช้ในการผลิตภายหลังจากคัดแยกตัวไส้เดือนดินออกจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินแล้ว ดังนั้นประสิทธิภาพของการผลิตโปรตีนไส้เดือนต้องอาศัยความรู้และเทคนิคในด้านการเพิ่มจำนวนประชากรของไส้เดือนดิน และการคัดแยกตัวไส้เดือนในระบบการผลิต โดยการเพิ่มประชากรของไส้เดือนดินจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารและสภาพแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรไส้เดือนดินแต่ละสายพันธุ์ที่เลี้ยง

รวมถึงต้องมีความรู้ในระบบวิศวกรรมในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตของไส้เดือนดิน และวิธีการนำตัวไส้เดือนดินมาผลิตเป็นอาหารโปรตีนได้ด้วย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับขัดแยกตัวไส้เดือนดินออกจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกสูงมากขึ้น โดยสามารถคัดแยกตัวไส้เดือนดินออกจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินได้ในอัตรา 1 ตัน / ชั่วโมง และควบคุมเครื่องขัดแยกแบบอัตโนมัติ ซึ่งหากมีความรู้และเข้าใจในการจัดการระบบการผลิตดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถผลิตโปรตีนไส้เดือนดินในเชิงการค้าได้

กระบวนการผลิตโปรตีนไส้เดือนมีหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น วิธีการผลิตโปรตีนไส้เดือนดินต่างๆ ในรูปอาหารเปียก 2 กรรมวิธี ซึ่งในการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดินมีวิธีการและกระบวนการทั้งหมดที่เลือกนำมาใช้ในการผลิต ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

  • ชนิด หรือรูปแบบ ของอาหารสัตว์ที่ต้องการผลิต
  • ต้นทุนในการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน
  • ปริมาณการสูญเสียมวลแห้งของผลผลิตน้อยที่สุดในกระบวนการผลิต
  • ปริมาณการสูญเสียคุณค่าสารอาหารที่น้อยที่สุดในกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน

  1. วิธีการตากแห้ง วิธีการนี้เป็นรูปแบบการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน ในรูปอาหารป่น เป็นวิธีการผลิตที่ค่อนข้างง่ายมาก ไม่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ผลิตที่ยุ่งยาก โดยขั้นตอนแรกจะนำไส้เดือนดินที่แยกได้ นำไปลวกในน้ำร้อนนาน 1 นาที หลังจากนั้นจึงนำไส้เดือนดินที่ลวกแล้วไปเกี่ยบนภาชนะทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงนำมาบดหรือโม่ให้ละเอียด วิธีการนี้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน
  2. วิธีการอบแห้งด้วยตู้อบ เป็นวิธีการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน ในรูปอาหารป่น ผลิตโดยนำตัวไส้เดือนดินมาผ่าท้องและอบให้แห้ง โดยนำไส้เดือนดินใส่ลงไปในถาดขนาดใหญ่ และเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เมื่อตัวไส้เดือนดินแห้งแล้ว จึงนำมาบดให้ละเอียดเป็นผงแห้ง
  3. วิธีการผสมกับกากน้ำตาล วิธีการนี้เป็นการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน ในรูปอาหารเปียก ขั้นตอนแรกจะลวกไส้เดือนดินในน้ำร้อน 1 นาที หลังจากนั้นเติมกากน้ำตาล 30% โพแทสเซียมซอเบท 0.3% ลงไปผสมกับตัวไส้เดือนดินจะทำให้ส่วนผสมมีค่าความถ่วงจำเพาะลดต่ำลงเหลือ 0.65 ซึ่งในระดับนี้การเจริญเติบโตของยีสเชื้อราจะถูกยับยั้ง ทำให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตที่ได้ยาวนานขึ้น สำหรับวิธีการเก็บรักษาไม่ระบุที่แน่นอน สามารถเก็บได้ตามความเหมาะสม
  4. วิธีการหมักด้วยกรดฟอร์มิค วิธีการนี้เป็นการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน ในรูปแบบอาหารเปียก วิธีการจะนำไส้เดือนดินที่คัดแยกได้มา ผสมกับกรดฟอร์มิค 3% แล้วปั่นเป็นเนื้อเดียวกันอย่างละเอียด หลังจากนั้นจะนำไปหมักจนกระทั่งผลผลิตที่ได้มีลักษณะเป็นแป้งเปียกที่คงที่แล้ว ก็สามารถนำมาใช้ผสมกับอาหารเลี้ยงสัตว์ต่อไป
  5. วิธีการแช่แข็ง วิธีการนี้เป็นการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดินในรูปแบบปล้นอีกชนิดหนึ่งสามารถผลิตโดยการแช่แข็งไส้เดือนดินที่แยกได้อย่างรวดเร็วทำให้ศดินดินตายหลังจากนั้นจึงนำตัวไส้เดือนดินมาทำให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดวิธีการค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่ช้าและราคาแพง
  6. วิธีการใช้อะซิโตนร่วมกับการอบแห้ง เป็นวิธีการผลิตอาหารโปรตีนจากไส้เดือนดิน ในรูปแบบอาหารป่น วิธีการจะแช่ตัวไส้เดือนดินในอะซิโตน 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำตัวไส้เดือนดินมาพึ่งในลมให้แห้งพอสมควร แล้วจึงมาเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ตัวไส้เดือนดินจะแห้ง และอะซิโตนก็จะละเหยออกไป จึงนำตัวไส้เดือนดินออกมาบดให้ละเอียดต่อไป

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

 

error: Content is protected !!