การใช้ไส้เดือนดินเป็นโปรตีนเลี้ยงสัตว์

การใช้ไส้เดือนดินเป็นโปรตีนเสริมเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ

ไส้เดือนดินเลี้ยงสัตว์2

ไส้เดือนดินเลี้ยงสัตว์2

ในการใช้ไส้เดือนดินเพื่อผลิตเป็นอาหารโปรตีนเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมาก เท่าที่รู้จักจะนำไส้เดือนดินเป็นตัวมาใช้การ เลี้ยงกบ ปลาตู้ ไก่ชน และใช้เป็นเหยื่อตกปลา ในบ่อเลี้ยงปลาสำหรับในต่างประเทศแต่ใช้ไส้เดือนดินผลิตเป็นอาหารโปรตีนเลี้ยงปลาในฟาร์มเป็นหลัก นอกจากนี้จะใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกและสุกร

การใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารเลี้ยงปลา

ในต่างประเทศมีการใช้ไส้เดือนดินเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเลี้ยงปลา พบว่าปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีปริมาณไขมันเพิ่มขึ้น และมีการนำเอาไส้เดือนดินมาทำการเลี้ยงปลานิล พบว่าปลานิลเจริญเติบโตได้ดีเมื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนเสริมในการเลี้ยงปลาชนิดนี้มากกว่าการใช้แหล่งโปรตีนอื่น

นอกจากนี้นักศึกษาโดยได้ทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาเทราท์ที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงปลาที่ผลิตจากไส้เดือนดินโดยวิธีแช่แข็งกับอาหารเลี้ยงปลาชนิดเม็ดที่ขายในท้องตลาดจากการทดลองพบว่าอาหารที่ผลิตจากไส้เดือนดินแช่แข็งทำให้ปาเท้าเจริญได้ดีกว่าการเลี้ยงปลาเทราท์ด้วยอาหารปลาในท้องตลาด

ไส้เดือนดินพันธ์ุไทเกอร์ สด เมื่อนำมาผสมกับอาหารปลาในท้องตลาด ในอัตราส่วน 5-30% นำมาเลี้ยงปลาเทราท์ ก็พบว่าปลาเทราท์เจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน สรุปแล้วไส้เดือนดินมีศักยภาพสามารถเป็นอาหารเลี้ยงปลาได้โดยตรง หรือใช้เป็นส่วนผสมเพิ่มโปรตีนในอาหารปลาสำหรับเลี้ยงปลาเทราท์ หรือปลาชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ไส้เดือนดินยังเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงถึง 60% ของน้ำหนักตั วจะทำให้ปลาโตเร็ว สุขภาพแข็งแรง เกล็ดเป็นเงางาม สามารถผลิตปลาได้ทันต่อความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งข้อดีของการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงปลานั้นคือ

  1. ไส้เดือนดินสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ปริมาณที่เพียงพอ ลงทุนต่ำ สำหรับต้นทุนในการเลี้ยงน้อยมาก เพราะการเลี้ยงไส้เดือนดินใช้เพียง มูลช้าง วัว ควาย ขุยมะพร้าว กระดาษ เศษอาหาร ผลไม้เน่าเสีย และเลี้ยงในภาชนะเช่น ถัง กะละมัง ซึ่งอยู่ในที่ร่มแล้วก็มีความชื้น ก็ทำให้ไส้เดือนสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
  2. ปลาชอบกินเหยื่อไส้เดือนดิน ตลอดจนยังมีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นเหยื่อตกปลาซึ่งนิยมใช้ไส้เดือนดินพันธุ์ AF  ที่มีคุณสมบัติที่ดี คือไม่มีเมือก และจับตัวช่วยเดินดินจะไม่มีกลิ่นติดมือ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องกลินของไส้เดือนที่ล้างออกยาก และมีประสิทธิภาพในการตกปลาได้ดี โดยเฉพาะ ปลาดุก ปลานิล จะได้ผลดีมากเป็นพิเศษ

การใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารเลี้ยงไก่

ในต่างประเทศมีการใช้ไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนในการเลี้ยงไก่ ซึ่งทำให้ไก่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น มีกล้ามเนื้อมาก เมื่อนำไปใช้กับการเลี้ยงไก่ที่อายุมากแล้วไม่ออกไข่ จะทำให้ไก่นั้นสามารถผลิตไข่ได้อีก ทั้งนี้ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนกับแหล่งอาหารโปรตีนที่ได้จากเนื้อที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ พบว่าโปรตีนทั้ง 2 อย่าง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของไก่ นอกจากนี้ยังมีผู้เลี้ยงรายอื่นๆ พบว่าภายหลังเมื่อใช่ไส้เดือนดินเลี้ยงไก่ที่อายุมาก และไม่ออกไข่ จะทำให้ไก่นั้นสามารถผลิตไข่ได้อีก ส่วนในประเทศไทยยังมีการใช้ไส้เดือนดินในการเป็นอาหารบำรุงไก่ชน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงก่อนนำไปชน และมีเกษตรกรบางราย เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นใช้ประโยชน์เป็นโปรตีนเสริมในฟาร์มไก่ สามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารไก่ลดลงได้บางส่วน

การใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารเลี้ยงสุกร

ในต่างประเทศนิยมใช้ไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนในการเลี้ยงสุกร การให้โปรตีนที่ได้จากไส้เดือนดินกับสุกรวัยรุ่น จะทำให้มีการเจริญเติบโตได้ดีพอๆกับการเลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตได้ในทางการค้า ส่วนการใช้ไส้เดือนดินแก่ลูกสุกรนั้นก็เจริญเติบโตได้ดี ทำให้ลูกสุกรเจริญเติบโตเร็ว และสามารถให้ลูกได้อย่างรวดเร็วกว่า นอกจากนั้นยังพบว่าทำให้ลูกสุกรมีความปลอดภัยต่อโรคเพิ่มขึ้นโดยลดการเกิดอาการท้องร่วง

การใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารเลี้ยงหนู

เมื่อใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารโปรตีนแก่หนู และพบว่าทำให้หนูเจริญเติบโตได้ดี และไม่มีผลกระทบด้านลบต่อการเจริญเติบโตของหนู

การใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารเลี้ยงกุ้ง

เมื่อใช้ไส้เดือนดินพันธุ์ AF ผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้ง พบว่ากุ้งมีการเจริญเติบโตได้ดี

ข่อมูลจากหนังมือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!