วิธีการนำ “น้ำหมักมูลไส้เดือน” ไปใช้

น้ำหมักไส้เดือนคือ?

เป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เป็นน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนดินในขณะที่ไส้เดือนดินกำลังกินอาหาร และเป็นน้ำที่ได้จากการย่อยสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหารของไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดินจะมีแร่ธาตุอาหารพืชในปริมาณเจือจาง แต่จะมีจุลินทรีย์หลากหลายและมีปริมาณมาก รวมถึงฮอร์โมนพืชที่เป็นประโยชน์หลายชนิดด้วยกัน สร้างความสมบูรณ์ทางใบของต้นไม้ เร่งดอก เร่งผล ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่างๆ ทำให้ประหยัดยาฆ่าแมลงและได้ผลผลิตที่ปลอดภัย

น้ำหมักมูลไส้เดือนบำบัดน้ำเสีย

นอกจากนี้ น้ำหมักมูลไส้เดือนยังสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถอาศัยอยู่ในน้ำลึกและบริเวณแอ่งน้ำได้ เป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้มีอนุภาคเล็กลงและตกตะกอนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้กับน้ำเน่าเสียที่มีความความเป็นด่างสูง ซึ่งต่างจากจุลินทรีย์อื่นๆ หรือน้ำหมักชีวภาพที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งต้องใช้กากน้ำตาลในกระบวนการขยายเชื้อ ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพน้ำที่เป็นกรดมากกว่า

ส่วนความสามารถในการบำบัดน้ำเสียนั้น หากเปรียบกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆแล้ว ถือว่าน้ำจุลินทรีย์จากไส้เดือนดินมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพราะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียงกับ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสียโดยทั่วไป รวมทั้งยังมีจุลินทรีย์มากถึง 343 สปีชี่ส์ ซึ่งมีมากกว่า อีเอ็มบอล หรือน้ำหมักธรรมชาติอื่นๆ รวมทั้งไม่มีสารประกอบอินทรีย์ที่อาจส่งผลให้เกิดเน่าเสีย อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขชัดเจนได้ว่าน้ำหมักมูลไส้เดือนจะบำบัดน้ำให้หายเน่าเสียได้มากน้อยเพียงใด เพราะในการใช้งานแต่ละครั้ง ต้องขึ้นอยู่กับ พื้นที่ สภาพของน้ำ และปริมาณการใช้งานด้วย

น้ำหมักมูลไส้เดือน

น้ำหมักมูลไส้เดือน

วิธีการนำน้ำหมักมูลไส้เดือนไปใช้

โดยวิธีการนำไปใช้คือ ให้นำน้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่รวบรวมได้ มาเติมอากาศ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นนำน้ำหมัดมูลไส้เดือนดิน  1 ส่วน ผสมน้ำ 20 ส่วน ใช้รดพืชผัก ไม่ผล ไม้ดอก เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต จากนั้นนำน้ำหมักมูลไส้เดือนเข้มข้นใช้ราดพื้น หรือท่อระบายน้ำ เพื่อบำบัดกลิ่นตามห้องน้ำ หรือพื่นที่ที่มีกลิ่นเหม็น

ข้อมูลจากหนังสือ เลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!