การเลี้ยงแม่พันธ์ุไส้เดือนดินเพื่อจำหน่าย

การเลี้ยงแม่พันธ์ุไส้เดือนดินเพื่อจำหน่าย

การเลี้ยงไส้เดือนดิน นอกจากจะเลี้ยงเพื่อนำมูลไปใช้ในการเกษตรแล้ว ตัวแม่พันธุ์ยังสามารถจำหน่ายได้อีกด้วย ดังนั้นหากรู้ลักษณะความต้องการพื้นฐานของไส้เดือนดินย่อมเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยง ดังนั้นจึงแนะนำว่า ถ้าหากต้องการเลี้ยงให้ไส้เดือนดินขยายพันธุ์เร็วควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ของไส้เดือนดินให้อยู่ในอากาศเย็น ไม่ร้อน ความชื้นประมาณ 70% กำมูลวัวขึ้นมาแล้วชื่นๆ เรียกว่าใช้ได้ แต่ถ้ามูลวัวแห้งไส้เดือนดินจะกินเก่ง แต่ไม่ค่อยขยายพันธุ์ ดังนั้นหากเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์จะต้องให้ความชื้นมากกว่าการเพาะเลี้ยงเพื่อเอาปุ๋ย ซึ่งมีวิธีการเลี้ยงคือ ให้ขัดแยกไส้เดือนดินตัวที่ใหญ่ออกมาไว้อีกกะละมัง และเลือกตัวที่ระบบสืบพันธุ์บวมใหญ่กว่าตัวอื่น ซึ่งแสดงว่าเป็นแม่พันธุ์ที่พร้อมสืบพันธุ์ นอกจากนั้นก็ใช้วิธีเหมือนกับเรื่องไส้เดือนดินเพื่อผลิตมูล และจะเห็นไข่ก็ให้ตักมาไว้กะละมังที่ใช้ผลิตมูล

การขยายตัวไส้เดือนดิน

การขยายตัวไส้เดือนดิน

error: Content is protected !!